Saturday, 28 December 2013

Finally.

Because this year is coming to an end and an anniversary of our blog is in less then a week, I'd like to make a little SUMMARY:

- We wrote more than fifty posts.
- We had almost 10K views from Poland, USA, UK, Germany, France, Russia, Italy, Latvia, Thailand, Czech Republic and more.
- Our most popular post has been New old school (so far).
- We also created a fanpage on Facebook.

Here are some of my my favorite photos taken by me THIS YEAR and uploaded on our blog:

Thanks for watching *.* Don't forget to visit our fanpage!!!
And of course...


The last picture has been downloaded. Click on it to check where it comes from.

Wednesday, 25 December 2013

One and only...

One and only... Christmas time. One and only... Christmas card that I sent. One candle that we lit on my great grandmother's grave.  
Christmas is a really meaningful time of the year. At least it should be... the time of love, forgivenesss, reflections. Now I feel like it's not that important. Maybe I'm just more cynical, but I have an impression that the meaningless things have overshadowed the quiddity of Christmas- it's exceptional magic. 

Jeden jedyny... czas Świąt. Jedna jedyna... Kartka świąteczna, którą wysłałam. Jedna świeczka, którą zapaliliśmy na grobie prababci.
Święta to bardzo ważne, pełne symboli, jedyne w swoim rodzaju kilka dni w roku. Tak przynajmniej powinno być... czas miłości, przebaczenia, refleksji. Teraz czuję, że stracił on na znaczeniu. Może jestem po prostu bardziej cyniczna, ale mam wrażenie, że błahe sprawy przysłoniły istotę Świąt i ich wyjątkowość.


Anyway, I have my own way to celebrate this time of the year. I try to avoid crowds (what is a great challenge). I do the shopping in advance. I help my grandmother in the kitchen. I make the gifts for the members of my family by myself (not all of them, but at least a few). I send Christmas cards...
Well... as I said at the very beginning, this time it was just one card. I sent it to a very special friend of mine. I also received just one card. The rest of wishes were sent to me and by me via Facebook. I don't say that it's bad or something. It's definitely a great convenience. But at the same time... Christmas cards can't be substituted with one 'click'.

Tak czy siak, mam swój własny sposób na uczczenie (i przetrwanie) Bożego Narodzenia. Staram się unikać tłumów (co jest dość sporym wyzwaniem). Robię zakupy ze sporym wyprzedzeniem. Pomagam babci w kuchni. Sama wykonuję prezenty dla członków mojej rodziny (nie dla wszystkich, ale przynajmniej dla kilku). Wysyłam kartki z życzeniami.
Cóż... tak jak mówiłam, w tym roku była to tylko jedna kartka. Wysłałam ją do bardzo dla mnie ważnej osoby. Do mnie też przyszła jedna kartka. Resztę życzeń przesłałam i otrzymałam na Facebooku. Nie mówię, że to złe. To na pewno bardzo duże udogodnienie. Ale równocześnie... kartki świąteczne nie dadzą się zastąpić jednym kliknięciem.


Are we a generation of illiterates? I hope it's not that bad, but sometimes I have a feeling that we are. We stopped reading books which are not compulsory, we stopped writing letters. The 'normal' blogs with something valuable are being replaced by videoblogs about nothing...
I, personally, suffer from that kind of stuff too. It's harder for me, compared to the past, to sit and create anything. It's much easier to switch on my laptop and watch a movie or read stupid things about celebrities. Although, as I said, that life is much more convenient, I feel like something in it is missing.

Czy jesteśmy pokoleniem analfabetów? Mam nadzieję, że nie jest aż tak źle, ale czasem mam poczucie, że niestety jesteśmy. Przestaliśmy czytać książki, które nie są obowiązkowe, przestaliśmy pisać listy. 'Normalne' blogi mające jakiś przekaz zostały zastąpione videoblogami o niczym.
Ja też czuję to na własnej skórze. Jest mi trudniej, w porównaniu do przeszłości, usiąść i cokolwiek stworzyć. Dużo łatwiej jest włączyć laptopa i obejrzeć jakiś film albo oczytać bzdury o celebrytach. Chociaż, tak jak mówiłam, życie jest dużo łatwiejsze i bardziej 'wygodne', wydaje mi się, że czegoś w nim brakuje.


Maybe it's this an impression that I'm just an ordinary consumer of what has been prepared and sold... A feeling that I'm a target of mainstream and advertisements. Was people's life easier before that? Were they happier? Without omipresent ads of Coke- 'THIS DRINK IS HE ONLY THING THAT CAN MAKE THIS CHRISTMAS MAGICAL!!!'.
So it means that in the era before Coke there was no happines and 'magic'? Good to know.

Może to przez to, że czuję się jak pospolita konsumentka, przyjmująca zmieloną papkę. Jak ryba która idzie z prądem, ofiara głównego nurtu. Czy życie przed mainstreamem było prostsze? Czy ludzie byli szczęśliwsi? Bez wszechobecnych reklam Coca-Coli- 'TEN NAPÓJ JEST JEDYNĄ RZECZĄ, KTÓRA ZADBA O MAGIĘ ŚWIĄT!!!'
Czyli podczas ery przedcocacolowej nie było szczęścia i 'magii'? Dobrze wiedzieć.Leaving my depressing thoughts aside, I'd like to wish You all wonderful time spent with Your friends, relatives, maybe somebody special. Switch off Your TV, mobile phone and computer. Enjoy the time spent with people You love. Try to avoid the arguments and live the moment.
Best wishes,
Once one girl

Abstra(c)hując on moich depresyjnych myśli, chciałabym życzyć Wam wszystkim cudownego czasu spędzonego z przyjaciółmi, krewnymi, może kimś wyjątkowym. Wyłączcie telewizory, komórki i komputery (tablety, laptopy, konsole też ;) ). Cieszcie się czasem spędzanym z ukochanymi osobami. Unikajcie kłótni i żyjcie chwilą.
Najlepsze życzenia,
Once one girl


The first picture has been downloaded. Click on it to check where it comes from.

Saturday, 21 December 2013

Not really white Christmas.

They have a long tradition, are being held in many countries and many of us (I'm talking about Polish ppl) don't know that they actually didn't originate in Poland, but in fact they come from central Europe- Germany, France, Austria, Italy... I'm talking about Christmas markets, which are also called 'Weihnachtsmarkt', 'Christkindlmarkt'... (they have more names, check out Wikipedia, I don't want to copy the article ;)). These names  are obviously in German- 'Weihnachten'= 'Christmas', 'Christkindl'='Little Jesus'.  'Markt' means without any doubt 'a market'. 

Mają długą tradycję, odbywają się w wielu państwach i wielu z nas nie wie, że nie zostały one zapoczątkowane w Polsce, ale tak naprawdę pochodzą z Europy środkowej- Niemiec, Francji, Austrii, Włoch... Mam na myśl jarmarki świąteczne, nazywane inaczej 'Weihnachtsmarkt', 'Christkindlmarkt'... (mają więcej określeń, sprawdźcie sobie na Wiki, bo  nie chcę kopiować całego artykułu ;)). Nazwy te pochodzą oczywiście z języka niemieckiego- 'Weihnachten' to Święta Bożego Narodzenia, 'Christkindl' to Dzieciątko Jezus. 'Markt' oznacza oczywiście jarmark.


In Cracow, we have one of he most beautiful Chistmas markets in Poland. It is situated on the main square- the largest medieval town square in Europe. It is held there every year between the 25th of November and the 26th of December. In 2008 Weihnachtsmarkt in Cracow was put on a list (prepared by 'Times' magazine) of 20 the best european Christmas markets.

W Krakowie mamy jeden z najpiękniejszych świątecznych jarmarków w Polsce. Jest on usytuowany na Rynku Głównym- największym średniowiecznym rynku w Europie. Jarmark odbywa się każdego roku w dniach 25 listopada- 26 grudnia. W 2008 roku został on uznany przez magazyn 'Times' za jeden z 20 najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie.


Altough in Cracow this winter is not really a winter (at the moment we have no snow), the citizens and tourists can feel the atmosphere of Christmas by coming to the market square where they can find dozens of market stalls selling delicious traditional delicacies, handmade gifts, local crafts, jewellery and Christmas trinkets. Captivated by the rich offer of the market I also visited it and took some pics which You can see in this post and on our fanpage. If You want to find out how the Weihnachtsmarkt in Cracow looks covered with snow, check out this link.

Chociaż w tym momencie zima w Krakowie nie jest do końca taka jak powinna być (nie ma śniegu), mieszkańcy i turyści mogą poczuć atmosferę świąt poprzez odwiedzenie Rynku Głównego, gdzie znajduje się mnóstwo straganów oferujących świąteczne przysmaki, ręcznie robione cudeńka, lokalne wyroby, biżuterię oraz świąteczne błyskotki. Skuszona bogatą ofertą jarmarku, ja także postanowiłam go odwiedzić i zrobić parę fotek, które możecie zobaczyć w tym poście oraz na naszym fanpage'u. Jeżeli chcecie się przekonać, jak krakowski jarmark bożonarodzeniowy wygląda podczas prawdziwej zimy, odwiedźcie tą stronę.
Did You enjoy the post? The next one coming soon!!! Check out this link for daily news.

Podobał Wam się mój post? Kolejny już wkrótce!!! Zapraszam do odwiedzenia naszego fanpage'u.

Friday, 13 December 2013

Outdoor activities- 50. post!

Well, well, well- here it comes- our 50. post ;) It's been nearly a years since I posted something for the first time. It feels more like a few days than 11 months. Me and Naya had so much fun writing and taking pics, that we almost forgot about another important thing (urgh -.-) -->school. That's why this period was also quite difficult and we couldn't insert our posts regularly. However, we're very happy, that You've stayed with us anyway. ^^

No więc...oto nadchodzi- nasz 50. post ;) Minął prawie rok od kiedy dodałam pierwsze zdjęcia. Wydaje mi się że od tego czasu minęło kilka dni, a nie 11 miesięcy. Ja i Naya tak świetnie się bawiłyśmy, że prawie zapomniałyśmy o innej ważnej rzeczy (eh -.-) -->szkole. Dlatego ten czas był nie tylko przyjemny, ale także trudny i niestety nie zawsze mogłyśmy regularne dodawać posty. Jesteśmy wdzięczne, że mimo to jesteście z nami. ^^


Below You can see the effects of a creative afternoon with my younger sis- a future artist ;) This pictures were taken at the end of October. I was so busy with my exams, that I couldn't insert them on our blog until now. By the way, isn't needlework a great way to spend Your free time? :D I try to consider it when I have a temptation to sit in front of TV or computer (unfortunately, sometimes I'm to tired to do anything else). 

Poniżej możecie zobaczyć efekty kreatywnego popołudnia spędzonego z moją młodszą siostrą- przyszłą artystką ;) Te zdjęcia zostały zrobione pod koniec października- byłam zbyt zajęta z powodu egzaminów, żeby wcześniej wstawić je na bloga. A tak przy okazji, czyż robótki ręczne nie są wspaniałym pomysłem na spędzanie czasu? :D Staram się brać to pod uwagę, kiedy odczuwam pokusę siedzenia przed telewizorem albo komputerem (niestety, czasem nie czuję się na siłach, żeby robić coś innego). 

Have a nice lecture ;)

Miłej lektury. ;)Let's start! Components of the recipe for the 'Autumn leaves' : autumn leaves ^^, pait, paintbrush, markers, pens, crayons, glue, sheets of paper, scissors...
No to zaczynamy! Składniki do przepisu na 'Jesienne liście : jesienne liście ^^, farba, pędzle, pisaki, kredki, długopisy, klej, kartki, nożyczki...


Firstly, we painted the leaves, then we imprinted them on the sheet of paper.
Najpierw pomalowałyśmy liście, a potem odcisnęłyśmy je na kartce papieru.


Then we outlined them...
Następnie obrysowałyśmy je...


...and added some ornamens.
...i dodałyśmy parę ozdóbek.


 Paintbrushes and paint- You're gonna need them.
Pędzle i farby- z pewnością Wam się przydadzą.Markers are useful  too.
Pisaki też są potrzebne.

Here are the effects of our work:
Oto efekty naszej pracy:
 
   
I hope You've enjoyed my post :) Visit our FANPAGE for more photos and inspiration!
Mam nadzieję, że spodobał się Wam mój post :) Odwiedźcie nasz FANPAGE- jeszcze więcej zdjęć i inspiracji!